Skolas uzdevumi 2018./2019.mācību gadam:

 

Mērķis : 

Īstenot izglītības procesu vispārējās izglītības programmu noteikto mērķu sasniegšanai demokrātiskā, profesionālā un radošā izglītības vidē.

Uzdevumi mācību darbā:

1.-4.klašu posmā

  • Skolēnu individuālo vajadzību ievērošana un personības izaugsmes veicināšana izglītības procesā.

5.- 9.klašu posmā:

  • Mācību satura mērķtiecīga plānošana atbilstoši konkrēto skolēnu vajadzībām un reālajām iespējām, kompleksi apgūstot domāšanas, radošuma, sadarbības un digitālās prasmes, tādējādi veidojot skolēnu pašmotivāciju.
  • Mācīšanas mācīties aktualizācija, skolēnos veidojot un nostiprinot patstāvīgas, jēgpilnas mācīšanās ieradumus.

 

Interešu izglītībā:

  • Skolēnu iesaistīšana Latvijas valsts simtgades svinību gatavošanas procesā, apzinot Latvijas kultūrvēsturiskās vērtības un veicinot viņu patriotisko audzināšanu un pašiniciatīvu.

 

   
© ALLROUNDER