Skolas uzdevumi 2017./2018.mācību gadam:

 

Mērķis : 

Pilnveidot mācību, audzināšanas un interešu izglītības mērķtiecīgu mijiedarbību, uzsverot mācību satura integrāciju  un dzīvesdarbības prasmju attīstību.

Uzdevumi mācību darbā:

Paaugstināt mācīšanas un mācīšanās procesa kvalitāti veicinot daudzveidīgu lasīšanas stratēģiju izmantošanu un izpratni par lasīto, attīstot prasmi paust savu viedokli un diskutēt.

Mācību satura mērķtiecīga plānošana atbilstoši konkrēta skolēna vajadzībām un reālajām iespējām, kompleksi apgūstot domāšanas, radošuma, sadarbības un digitālās prasmes, veidojot skolēnu pašmotivāciju.

Mācīšanās mācīties aktualizēšana skolēnos, veidojot un nostiprinot patstāvīgas mācīšanās ieradumus.

Uzdevumi audzināšanas darbā:

Sekmēt skolēnu nacionālās un valstiskās identitātes un patriotisma nostiprināšanos, radot skolēniem iespējas līdzdalībai tautas tradīciju apgūšanā un saglabāšanā, savas skolas, novada sabiedriskās un kultūras dzīves veidošanā, apkārtējās vides izzināšanā un sakopšanā.

Sadarboties ar skolēnu vecākiem: sistemātiska saziņa, vecāku izglītošana, informatīvie materiāli vecākiem, kopīga līdzdalība pasākumos.

Mērķtiecīgi plānot un īstenot klases stundas, attīstot skolēnu dzīves prasmes un veidojot attieksmi pret sevi, skolu, sabiedrību un valsti.

   
© ALLROUNDER