Projekts "PuMPuRS"    

2019./2020.mācību gadā  Gaigalavas  pamatskolā uzsākts projekts "PuMPuRS". Tas ir izglītības kvalitātes valsts dienesta īstenotais Eiropas Sociālā fonda projekts Nr.8.3.4.0/16/1/001 "Atbalsts priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas samazināšanai", kas sniedz atbalstu skolēniem, vecākiem un skolotājiem, lai mazinātu to bērnu un jauniešu skaitu, kas pārtrauc mācības un nepabeidz skolu. Projekts veicina ilgtspējīgas sadarbības sistēmas veidošanu starp  skolu, pedagogiem un vecākiem, lai laikus identificētu bērnus un jauniešus ar risku pārtraukt mācības un sniegtu viņiem personalizētu atbalstu. www.pumpurs.lv

 

Mērķgrupa ir vispārizglītojošo skolu skolēni no 5. līdz 9 klasei.

Ko iegūst skolēni?

Katram projektā ,,PuMPuRS” iesaistītajam skolēnam pedagogs semestra sākumā izveido individuālo atbalsta plānu, kurā izvērtē mācību pārtraukšanas riskus un paredz  nepieciešamos pasākumus šo risku mazināšanai.

Ko darīs Gaigalavas pamatskola un skolotāji?

Projekta ietvaros atbalsts tiks sniegts 7  Gaigalavas pamatskolas skolēniem. Katram projektā mācību gada pirmajā semestrī  tiek  izveidoti  individuālie plāni, kas saskaņoti ne tikai ar skolas administrāciju, pedagogiem, bet arī ar skolēniem un viņu vecākiem. Pamatojoties uz apzinātajiem riskiem, šie skolēni saņems individuālas logopēda konsultācijas, konsultācijas mācību priekšmetos, kuri viņiem grūtāk padodas. Klases audzinātājas  konsultācijas palīdzēs skolēniem veidot pozitīvu mācību motivāciju, uzlabos saskarsmes prasmes un palīdzēs izprast sevi. Sadarbības rezultātā veidosies pozitīvs atbalsts, kas veicinās laicīgu palīdzību un veiksmīgus risinājumus.

Gaigalavas pamatskolas skolotāja un projekta koordinatore Rasma Igaune

 

   
© ALLROUNDER