GAIGALAVAS VIDUSSKOLAS ABSOLVENTI

 

Pirmais izlaidums 1959. gadā

1959.- 1969. gadam skolu absolvējuši 155 audzēkņi

1970.- 1979. gadam skolu absolvējuši 160 audzēkņi

1980.- 1989. gadam skolu absolvējuši 143 audzēkņi

1990.- 2002. gadam skolu absolvējuši 107 audzēkņi

1959.- 2002. gadam skolu absolvējuši 565 audzēkņi

Gaigalavas vidusskolas direktori:

1955./56.m.g.- 1966./67.m.g. - Pēteris Stalīdzāns

1967./68.m.g.- 1980./81.m.g. -Vladislava Klavcāne

1981./82.m.g.- 1990./91.m.g. -Vera Petrovska

1991./92.m.g.- 2001./2002.m.g. - Ināra Ūsīte

 

GAIGALAVAS VIDUSSKOLA

1. izlaidums 1959.gads

Klases audzinātājs Lucijans Bondars

1. Ančeva Antoņina

2. Ārmane Anna

3. Bikovskis Pēteris

4. Bruģe Ausma

5. Brence Valentīna

6. Cakula Marija

7. Kārklinieks Remigijs

8. Kudlis Evalds

9. Jaško Vincenta

10. Litaunieks Stanislavs

11. Ločmele Marija

12. Rutule Leontina

13. Stūriņa Genovefa

14. Zaļūksne Valentīna

15. Zaļūksnis Stanislavs

16. Vugulis Donāts

17. Keičs Raimonds

18. Smočs Juris

19. Spīčs Zigfrīds

20. Keiča Veronika

21. Stanka Jānis

22. Tāraude Genovefa

 

GAIGALAVAS VIDUSSKOLA

2. izlaidums 1960. gads

Klases audzinātāja VladislavaVugule

1. Bikse Leontija

2. Mežajeva Terēzija

3. Ļubka Bronislavs

4. Kokare Lidija

5. Ločmele Marcijana

6. Jukneviča Genovefa

7. Jukneviča Veronika

8. Jaunzems Ēriks

9. Eisaks Viktors

10. Diure Antons

11. Bondare Lilita

12. Novika Antonija

13. Smoļskis Pēteris

14. Stafeckis Jānis

15. Voite Antoņina

16. Zaļūksnis Vitālijs

GAIGALAVAS VIDUSSKOLA

3. izlaidums 1961. gads

Klases audzinātāja Lilija Stanka

1. Aukstars Stanislavs

2. Balodis Jānis

3. Bojārs Konstantīns

4. Bikovskis Broņislavs

5. Diure Anna

6. Gailīte Marija

7. Iruks Pēteris

8. Janovska Veneranda

9. Litauniece Helēna

10. Piterišs Antons

11. Reine Rita

12. Smoča Marta

13. Spridzāne Janīna

14. Stanka Lucijans

15. Ūzula Antoņina

16. Vesere Lūcija

17. Zvaigzne Marta

 

GAIGALAVAS VIDUSSKOLA

4. izlaidums 1962. gads

Klases audzinātājs Lucijans Bondars

1. Aukstare Leontīne

2. Ārmane Vera

3. Bikovska Valentīna

4. Dzergačs Antons

5. Gabre Levantija

6. Garjāne Genovefa C.m.

7. Garjāne Genovefa St.m.

8. Garjāne Lūcija

9. Kalvāns Evalds

10. Kārkliniece Silvija

11. Keičs Leonards

12. Kokars Bruno

13. Kupčs Francis

14. Loca Anna

15. Naudusevica Valentīna

16. Ragause Genovefa

17. Skraučs Pēteris

18. Taukule Janīna

 

GAIGALAVAS VIDUSSKOLA

5. izlaidums 1963. gads

Klases audzinātāja Anastasija Liepiņa

1. Bruģe Velta

2. Dārzniece Antoņina

3. Keiča Kornēlija

4. Rudzusieks Juris

5. Seile Marija

6. Spridzāne Antoņina

7. Spridzāns Bronislavs

8. Švede Veronika

9. Vugule Tekla

GAIGALAVAS VIDUSSKOLA

6. izlaidums 1964. gads

Klases audzinātāja Vladislava Vugule

1. Eisaka Stanislava

2. Elste Terēzija

3. Gaveiko Ambrozijs

4. Jaško Antoņina

5. Jubkāns Jānis

6. Mozmača Silvija

7. Ragause Antoņina

8. Reble Marija

9. Vaļka Anna

10. Zaļūksne Lidija

 

GAIGALAVAS VIDUSSKOLA

7. izlaidums 1965. gads

Klases audzinātāja T. Locāne

1. Brence Leontīne

2. Stempere Irēna

3. Bojārs Stanislavs

4. Garjānis Jāzeps

5. Jukneviča Domenika

6. Keiča Eleonora

7. Kupruka Terēzija

8. Liepiņa Irēna

9. Liepiņa Maruta

10. Spridzāne Leontīne

 

GAIGALAVAS VIDUSSKOLA

8. izlaidums 1966. gads pēc 10.klases

Klases audzinātāja Velta Drēdžele

1. Ančevs Viktors

2. Bruģis Jānis

3. Cīrule Janīna

4. Dārzniece Lucija

5. Gaveika Silvija

6. Gabrišs Antons

7. Garjānis Leonards

8. Graudumniece Helēna

9. Kūčina Veneranda P.m.

10. Kiuriņa Larisa

11. Juhneviča Olga

12. Mankovska Valija

13. Ozoliņa Dzintra

14. Pusplatā Anita

15. Plotnieks Pēteris

16. Spridzāne Marija

 

GAIGALAVAS VIDUSSKOLA

8. izlaidums 1966. gads pēc 11.klases

Klases audzinātāja T. Locāne

1. Diukstiņa Anna

2. Zeltiņš Antons

3.Vrubļevska Margarita

4. Voite Zina

5. Viļuma Alvīne

6. Mičule Silvija

7. Krusta Klara

8. Kārklinieks Stanislavs

9. Kaļva Bernadete

10. Kaļva Antoņina

 

GAIGALAVAS VIDUSSKOLA

9. izlaidums 1968. gads

Klases audzinātājs Bondars Lucijans

1. Ančeva Zinaida

2. Ciematniece Lidija

3. Čudare Anna

4. Garjāne Leontīna

5. Gorsāns Pēteris

6. Krustāne Teudozija

7. Klavcāne Vanda

8. Klavcāne  Anna

9. Madalāns Jānis

10. Mežajevs Aivars

11. Novika Marija

12. Pleiša Kornellija

13. Puisāne Helēna

14. Spīča Helēna

15. Švarcs Jevģenijs

16. Ūzula Lidija

 

GAIGALAVAS VIDUSSKOLA

10. izlaidums 1969. gads

Klases audzinātājs Bondars Lucijans

1. Bārbale Ērika

2. Ceirule Agnese

3. Eisaka Česlava

4. Gabrišs Jāzeps

5. Garjānis Andris

6. Kārkliniece Emerita

7. Keiča Viktorija

8. Pūters Jānis

9. Švarcs Pēteris

10. Vugule Irēna

11. Voite Anna

 

GAIGALAVAS VIDUSSKOLA

11. izlaidums 1970. gads

Klases audzinātāja Bondare Marija

1. Ārmane Ināra

2. Balodis Pēteris

3. Bojāre Vivina

4. Čeksis Voldemārs

5. Čiukmačs Bronislavs

6. Dārzniece Veronika

7. Kaļva Pēteris

8. Mežajevs Aleksandrs

9. Piziča Velta

10. Sosina Lūcija

11. Stanka Pēteris

12. Špundzāne Zinaida

13. Tārauds Viktors

14. Vuguls Stanislavs

15. Bondare Genovefa

GAIGALAVAS VIDUSSKOLA

12. izlaidums 1971. gads

Klases audzinātāja Vladislava Vugule

1. Bojārs Vitolds

2. Bondars Arnolds

3. Bondars Konstantīns

4. Deksne Anita

5. Eisaks Aivars

6. Mihailovs Jānis

7. Miščenko Pēteris

8. Orenīte Ausma

9. Rudzusieks Aleksandrs

10. Sārnis Jānis

11. Švarcs Jānis

 

GAIGALAVAS VIDUSSKOLA

13. izlaidums 1972. gads

Klases audzinātāja Rašele Kukļa

1. Bondars Arvīds

2. Eisaka Lucija

3. Matisons Pēteris

4. Mozmačs Leons

5. Puisāns Jāzeps

6. Razgale Marija

7. Rēze Valija

8. Sārne Valentīna

9. Sausiņa Anna

10. Stanka Andrejs

11. Taukule Ārija

12. Tucika Marija

13. Zeps Aleksandrs

Neklātienē

14. Ārmane Velta

15. Spīča Irēna

16. Spridzāne Terēzija

GAIGALAVAS VIDUSSKOLA

14. izlaidums 1973. gads

Klases audzinātāja Helēna Einika

1.Ārmans Valērijs

2. Balodis Ēvalds

3. Bondars Stanislavs

4. Gabrišs Gunārs

5. Kalve Raimonis

6. Klaucāne Ligija

7. Mikulis Ēvalds

8. Mozumače Zinaida

9. Puisāns Arvīds

10. Spīča Vera

11. Spridzāne Valentīna

12. Ūzuls Jāzeps

13. Zaļūksne Ināra

14. Mežajeva Ruta

 

GAIGALAVAS VIDUSSKOLA

15. izlaidums 1974. gads

Klases audzinātāja Marija Litauniece

1. Bārbals Jānis

2. Bernāns Anatolijs

3. Bondars Valentīns

4. Gļauda Vitolds

5. Kalvāne Ruta

6. Mozmača Alīda

7. Mozmača Biruta

8. Matisons Jānis

9. Orska Anna

10. Puste Marija

11. Stanka Jānis

12. Stūriņa Marija

13. Širina Andra

14. Švarcs Juris

15. Tārauds Imants

16. Vugule Anna

17. Voite Genovefa

 

GAIGALAVAS VIDUSSKOLA

16. izlaidums 1975. gads

Klases audzinātāja Rašele Kukļa

1. Deksne Ruta

2. Jaudzems Vitolds

3. Kalneja Silvija

4. Mūriņa Antoņina

5. Pitļuka Anna

6. Pūtere Marija

7. Sjomkāne Bronislava

8. Staudža Janīna

9. Upīte Aina

10. Ūzula Terēzija

11. Sukaruks Juris

12. Zīmele Benita

GAIGALAVAS VIDUSSKOLA

17. izlaidums 1976. gads

Klases audzinātāja Lūcija Dundure

1. Andrejeva Tamāra

2. Indāne Ināra

3. Kūčina Valentīna

4. Macāne Antonina

5. Novika Silvija

6. Novika Zigrīda

7. Orska Vera

8. Reblis Viktors

9. Reinis Voldemārs

10. Stanka Jānis

11. Zīmelis Andris

Neklātienē

12. Kaļva Marija

13. Kočkers Pēteris

14. Kāposts Viktors

GAIGALAVAS VIDUSSKOLA

18. izlaidums 1977. gads

Klases audzinātāja Antonina Belisova

1. Cakula Astrīda

2. Jurkiša Marija

3. Kalvāns Arvīds

4. Kaļva Jānis

5. Kupča Zinaida

6. Poļaka Valentīna

7. Rampāne Skaidrīte

8. Reinis Jānis

9. Sarnovičs Aivars

10. Staudža Margarita

11. Voits Roberts

12. Zīmele Anita

Neklātienē

13. Jonikāne Marija

14. Kolosova Anna

15. Skraučs Stanislavs

 

GAIGALAVAS VIDUSSKOLA

19. izlaidums 1978. gads

Klases audzinātāja Vlasdislava Vugule

1. Ārmane Lūcija

2. Bernāne Mārīte

3. Bikovska Genovefa

4. Bikse Juris

5. Brence Maruta

6. Deksnis Jānis

7. Kalvāne Elita

8. Kolneja Margarita

9. Lazdiņa Angelīna

10. Macāne Ināra

11. Macāns Jānis

12. Putina Mārīte

13. Rūze Zenta

14. Skrauča Silvija

15. Sondore Ināra

16. Sukaruka Janīna

17. Svikle Veneranda

18. Vecstaudža Valentīna

19. Zakarkeviča Vija

20. Zakarkevičs Gunārs

 

GAIGALAVAS VIDUSSKOLA

20. izlaidums 1979. gads

Klases audzinātājs Valfrīds Litavnieks

1. Birze Anna

2. Deksnis Imants

3. Gribovska Inta

4. Jurkiša Stanislava

5. Kolnejs Juris

6. Laizāne Ruta

7. Litavniece Ilze

8. Macāns Evalds

9. Novika Biruta

10. Rudzusieka Valentīna

11. Spridzāne Anna

12. Staudža Vija

13. Šarika Anita

14. Širins Viktors

15. Špundzāns Aivars

16. Švarcs Edmunds

17. Kupčs Evalds

Neklātienē

18. Ceiruls Vitālijs

19. Deksnis Juris

20. Hlebnajs Jānis

GAIGALAVAS VIDUSSKOLA

21. izlaidums 1980. gads

Klases audzinātāja Aleksandra Spīča

1. Bikse Aivars

2. Brencis Juris

3. Bokta Lilita

4. Garkājs Viktors

5. Gļauda Ruta

6. Hlebnajs Pēteris

7. Kupčs Leons

8. Mežajeva Sandra

9. Mozmačs Pēteris

10. Noviks Jānis

11. Pavārnieks Zigfrīds

12. Sarnoviča Biruta

13. Sarnoviča Margarita

14. Spīča Rudīte

15. Stanka Lolita

16. Staudža Vera

17. Staudžs Pēteris

18. Špundzāne Aija

19. Vugule Biruta

Neklātienē

20. Miščenko Juris

21. Sviklis Jāzeps

GAIGALAVAS VIDUSSKOLA

22. izlaidums 1981. gads

Klases audzinātāja Janīna Vaišle

1. Ančeva Annelija

2. Barinova Zigrīda

3. Čudare Ināra

4. Dzergače Vija

5. Jaudzems Vilis

6. Matisone Margarita

7. Miščenko Ruta

8. Pavārnieka Zinaida

9. Puisāne Elza

10. Reinis Andrejs

11. Švarcs Anatolijs

12. Taukulis Aivars

13. Turlaja Lidija

14. Vugule Vija

15. Začevska Anna

16. Zakarkeviča Sandra

17. Zīmele Mārīte

Neklātienē

18. Bārtuliņš Raimonds

19. Čate Andris

GAIGALAVAS VIDUSSKOLA

23. izlaidums 1982. gads

Klases audzinātāja Ženija Larka

1. Andrejeva Valentīna

2. Bikovska Anna

3. Dundure Aija

4. Gailume Lilita

5. Garkāja Sandra

6. Gļauda Anita

7. Lonska Inese

8. Mozumačs Aivars

9. Mozumačs Guntars

10. Petrovska Valentīna

11. Purmaliete Vija

12. Staudža Valentīna

13. Sukaruka Nellija

14. Švarcs Māris

15. Taukulis Juris

16. Terentjeva Skaidrīte

17. Volks Vilnis

18. Vugule Anna

19. Mašnikova Maruta

20. Zaļūksnis Dzintars

Neklātienē

21. Dzergača Gaļina

22. Eisaks Andris

23. Gļauda Vita

 

GAIGALAVAS VIDUSSKOLA

24. izlaidums 1983. gads

Klases audzinātājs Stanislavs Trimalnieks

1. Birze Astrīda

2. Brence Iveta

3. Broka Zinaida

4. Ciukmača Valentīna

5. Gribovskis Jānis

6. Kaļva Emerita

7. Lonska Astrīda

8. Matisone Biruta

9. Reine Elizabete

10. Vugule Inese

11. Vuguls Jānis

Neklātienē

12. Pavārnieks Aloizs

13. Puisāns Viktors

 

GAIGALAVAS VIDUSSKOLA

25. izlaidums 1984. gads

Klases audzinātāja Paulīna Garjāne

1. Brence Biruta

2. Bule Lucija

3. Gribovskis Kārlis

4. Kolnejs Matīss

5. Kolnejs Voldemārs

6. Madžule Sarmīte

7. Mazure Sandra

8. Pavārnieka Iveta

9. Putniņa Zoja

10. Spīčs Juris

11. Spridzāne Velta

12. Vectaudžs Jānis

13. Zaļūksne Ērika

14. Zīmele Valentīna

15. Voits Juris

16. Spridzāns Vitālijs

GAIGALAVAS VIDUSSKOLA

26. izlaidums 1985. gads

Klases audzinātāja Vladislava Vugule

1. Elksnis Ivars

2. Ločmelis Guntars

3. Stanka Jānis

4. Stūriņa Maruta

5. Švarcs Monvīds

6. Vugule Skaidrīte

7. Vuguls Mārtiņš

8. Bikovska Rita

9. Staudža Anita

10. Mārtiņa Maruta

GAIGALAVAS VIDUSSKOLA

27. izlaidums 1986. gads

Klases audzinātāja Vija Dikule

1. Ārmanis Jānis

2. Drabāks Imants

3. Macāne Kristīne

4. Macāns Andris

5. Mozumača Ruta

6. Pihocka Irēna

7. Stanka Aija

8. Stanka Valdis

9. Špundzāne Skaidrīte

10. Vugule Valentīna

 

GAIGALAVAS VIDUSSKOLA

28. izlaidums 1987. gads

Klases audzinātāja Aina Audziša

1. Bikovska Biruta

2. Bikovskis Jānis

3. Gribovska Helēna

4. Kaļva Mārīte

5. Kūčina Ruta

6. Sarnoviča Iveta

7. Spridzāne Antoņina

8. Špundzāns Edgars

9. Taukuls Pēteris

10. Ūzuls Rūdolfs

 

GAIGALAVAS VIDUSSKOLA

29. izlaidums 1988. gads

Klases audzinātājs Stanislavs Trimalnieks

1. Ārmanis Žanis

2. Barinova Ilona

3. Kruste Ineta

4. Kupcāne Laine

5. Milihs Viktors

6. Mozumača Inta

7. Plešs Aivars

8. Poļaka Aija

9. Reine Margarita

10. Reinis Māris

11. Spridzāne Inga

 

GAIGALAVAS VIDUSSKOLA

30. izlaidums 1989. gads

Klases audzinātājs Pēteris Ūsītis

1. Barinova Sanita

2. Barinovs Ivars

3. Ceiruls Aivars

4. Reble Maruta

5. Skrauča Anita

6. Strode Sandra

7. Stūriņš Viktors

8. Tārauds Pēteris

9. Bikovska Zinaida

Neklātienē

10. Mičule Biruta

GAIGALAVAS VIDUSSKOLA

31. izlaidums 1990. gads

Klases audzinātāja Ināra Trubačejeva

1. Babrova Inna

2. Brence Līga

3. Brencis Romualds

4. Cakula Sandra

5. Ceirule Anita

6. Ceiruļs Ilmārs

7. Ezerašs Gunārs

8. Kalvāns Pēteris

9. Rutule Marija

10. Ūzula Anita

 

GAIGALAVAS VIDUSSKOLA

32. izlaidums 1991. gads

Klases audzinātājs Jānis Opincāns

1. Buravcova Velta

2. Kupcāne Daiga

3. Semeņkova Iveta

4. Spridzāne Solvita

5. Švarce Ināra

6. Taukule Anna

7. Taukule Inga

8. Zaļūksne Iveta

 

GAIGALAVAS VIDUSSKOLA

33. izlaidums 1992. gads

Klases audzinātājs Pēteris Ūsītis

1. Bolmanis Zigmunds

2. Ceirule Aina

3. Ceiruls Pēteris

4. Kirilova Santa

5. Mežajevs Edijs

6. Puisāns Andris

7. Sarnovičs Jānis

 

GAIGALAVAS VIDUSSKOLA

34. izlaidums 1993. gads

Klases audzinātāja Inese Bikovska

1. Ceiruls Juris

2. Kudurs Oskars

3. Macāns Juris

4. Sārne Vivita

5. Skraučs Aivars

6. Skrauce Sandra

 

GAIGALAVAS VIDUSSKOLA

35. izlaidums 1994. gads

Klases audzinātāja Lūcija Kaupere

1. Ragaušs Jānis

2. Skrauča Maruta

3. Ūsīte Ingūna

GAIGALAVAS VIDUSSKOLA

36. izlaidums 1995. gads

Klases audzinātāja Lūcija Kaupere

1. Ciukors Jānis

2. Ciukore Sanita

3. Delvers Guntars

4. Kudurs Jānis

5. Reine Ilona

6. Stanka Anda

7. Želvis Māris

 

GAIGALAVAS VIDUSSKOLA

37. izlaidums 1996. gads

Klases audzinātāja Ineta Madžule

1. Birze Ineta

2. Brazis Armīns

3. Caune Lilija

4. Felkeris Dainis

5. Hlebnaja Izolde

6. Kalva Dainis

7. Kirilovs Viktors

8. Marga Voldemārs

9. Mitrofanovs Ainārs

10. Mitrofanovs Dainis

11. Namsone Daiga

12. Ragauša Inese

13. Rakviča Līga

14. Zugickis Oskars

15. Žogots Vilis

GAIGALAVAS VIDUSSKOLA

38. izlaidums 1997. gads

Klases audzinātāja Anastasija Žukova

1. Bondare Marita

2. Gailume Gunta

3.Garjāne Zigrīda

4. Isajeva Aija

5. Kalvāne Anita

6. Mozumačs Jānis

7. Novika Kristīne

8. Slavika Liene

9. Spīčs Uldis

10. Stanka Inga

11. Tāraude Linda

12. Žogota Inga

 

GAIGALAVAS VIDUSSKOLA

39. izlaidums 1998. gads

Klases audzinātāja Ināra Ūzula

1. Brence Lilita

2. Macāne Marita

3. Mitrofanovs Pēteris

4. Namsons Mārtiņš

5. Pavārnieka Ilga

6. Putniņš Māris

7. Pūtere Laura

8. Spridzāns Mārtiņš

9. Viļuma Sanita

GAIGALAVAS VIDUSSKOLA

40. izlaidums 1999. gads

Klases audzinātāja Ineta Madžule

1. Aldis Bruģis

2. Ivars Dukšta

3. Gunita Hlebnaja

4. Lilita Kalvāne

5. Kristīne Ragauša

6. Ilze Stanka

7. Inguna Vabale

8. Raimonds Vāverāns

9. Rihards Vērītis

 

GAIGALAVAS VIDUSSKOLA

41. izlaidums 2000. gads

Klases audzinātāja Zinaida Kruste

1. Apšeniece Inese

2. Brencis Juris

3. Brics Ingars

4. Ivāne Kristīne

5. Laizāne Natālija

6. Lomakins Igors

7. Marga Rolands

8. Pavārnieka Margarita

9. Sjomkāns Aldis

10. Ūsīte Arita

 

GAIGALAVAS VIDUSSKOLA

42. izlaidums 2002. gads

Klases audzinātāja Aina Ceirule

1. Deksne Diāna

2. Gailums Ainārs

3. Naglis Andis

4. Sarnovičs Māris

5. Spridzāns Zigmārs

6. Stanka Laila

7. Tāraude Inga

8. Trimalniece Evija

9. Vabals Ainārs

10. Vuguls Linards

11. Zute Ilga

 

Gaigalavas vidusskolā pamatizglītību ieguvuši

GAIGALAVAS VIDUSSKOLAS

9. klases izlaidums 1968. gads

1. Bojārs Anatolijs

2. Bojārs Vitolds

3. Bondars Arnolds

4. Bondars Konstantīns

5. Ceiruls Stanislavs

6. Deksne Anita

7. Indāne Velta

8. Pavārnieka Veneranda

9. Sārnis Jānis

10. Skraučs Viktors

11. Strupišs Jānis

12. Stūriņa Velta

13. Stūriņš Pēteris

14. Švarcs Jānis

15. Bondars Jānis

GAIGALAVAS VIDUSSKOLAS

9. klases izlaidums 1969. gads

1. Bondars Arvīds

2. Ceiruls Vitālijs

3. Čate Anita

4. Mozmačs Leons

5. Madalāns Jāzeps

6. Matisons Pēteris

7. Razgale Marija

8. Puisāns Jāzeps

9. Staricina Žanete

10. Stanka Andrejs

11. Stūriņa Margarita

12. Skraučs Stanislavs

13. Taukuļs Ārija – Anna

14. Zepa Veneranda

GAIGALAVAS VIDUSSKOLAS

9. klases izlaidums 1970. gads

1. Ārmans Valērijs

2. Balodis Ēvalds

3. Bondars Staņislavs

4. Deksnis Andris

5. Gabrišs Gunārs

6. Kaļva Raimonis

7. Klavcane  Ligija

8. Mikuls Ēvalds

9. Mozmača Zinaīda

10. Pavārnieka Genoveva

11. Puisāns Arvīds

12. Razgals Dzintra

13. Skraucis Konstantīns

14. Skraučs Francis

15. Spridzāns Valentīns

16. Ūsīte Ārija

17. Ūzuls Jāzeps

18. Voits Jāzeps

19. Zaļūksnis Anita

20. Zaļūksnis Ināra

21. Zeps Genoveva

GAIGALAVAS VIDUSSKOLAS

9. klases izlaidums 1971. gads

1. Bārbalis Jānis

2. Bernāns Anatolijs

3. Bikse Ināra

4. Bondars Valentīns

5. Bondars Jāzeps

6. Brencis Edgars

7. Cīrule Anna

8. Garjāne Helēna

9. Matisons Jānis

10. Mankovskis Jānis

11. Mozmača Alīda

12. Mozmača Biruta

13. Noviks Lucijans

14. Orska Anna

15. Puisāns Viktors

16. Puste Marija

17. Stanka Jānis

18. Stanka Vitālijs

19. Skrauča Velta

20. Stūriņa Marija

21. Širina Andra

22. Švarcs Juris

23. Voite Genoveva

GAIGALAVAS VIDUSSKOLAS

9. klases izlaidums 1972. gads

1. Bernāns Jānis

2. Bondars Jānis

3. Deksne Ruta

4. Jaudzems Vitolds

5. Kaļva Marija

6. Kalve Andris

7. Pitļuka Anna

8. Puste Velta

9. Razgalis Jānis

10. Spridzāns Juris

11. Staudža Janīna

12. Sukaruks Juris

13. Ūzula Terēzija

14. Zaļūksne Biruta

15. Zeps Antons

16. Zīmele Benita

17. Zakarkevičs Nikolajs

18. Staudžs Jāzeps

19. Kalvāns Pēteris

GAIGALAVAS VIDUSSKOLAS

9. klases izlaidums 1973. gads

1. Broka Veronika

2. Kūčina Valentīne

3. Indāne Ināra

4. Macāne Antoņina

5. Mozmačs Pēteris

6. Orska Vera

7. Pavārnieka Anna

8. Pusts Andris

9. Rampāns Ēvalds

10. Reins Voldemārs

11. Spridzāne Lidija

12. Stanka Jānis

13. Stūriņš Arvīds

14. Stūriņš Jānis

15. Skraučs Donats

16. Zīmels Andris

GAIGALAVAS VIDUSSKOLAS

9. klases izlaidums 1974. gads

1. Broka Marija

2. Gugāne Ināra

3. Jurkiša Marija

4. Kalvāns Arvīds

5. Kupče Zinaīda

6. Kalne Gaida

7. Laizāns Andris

8. Pavārnieks Aloizs

9. Pavārnieka Janīna

10. Rampāne Skaidrīte

11. Reinis Jānis

12. Sarnovičs Aivars

13. Staudža Margarita

14. Ūzuls Andris

15. Voits Roberts

16. Vugule Elizabete

17. Zīmele Anita

GAIGALAVAS VIDUSSKOLAS

9. klases izlaidums 1975. gads

1. Ārmane Lūcija

2. Bernāne Mārīte

3. Bikovska Genoveva

4. Bikse Juris

5. Brence Maruta

6. Bule Ruta

7. Čate Andris

8. Deksnis Jānis

9. Kalvāne Elita

10. Kolneja Margarita

11. Lazdiņa Angelīna

12. Macāne Ināra

13. Mazurs Jāzeps

14. Pavārnieks Imants

15. Putina Mārīte

16. Sukaruka Janīna

17. Ūzuls Staņislavs

18. Vecstaudža Valentīna

19. Volks Arvīds

20. Zakarkevičs Gunārs

21. Zīmelis Jānis

22. Ārmanis Gunārs (neklātienē)

 

GAIGALAVAS VIDUSSKOLAS

9. klases izlaidums 1976. gads

1. Birze Anna

2. Bule Veneranda

3. Cunskis Anatolijs

4. Deksnis Imants

5. Deksnis Juris

6. Jurkišs Staņislava

7. Laizāne Ruta

8. Litauniece Ilze

9. Kolnejs Juris

10. Rampāns Anatolijs

11. Spridzāne Anna

12. Spīčs Andrejs

13. Staudža Vija

14. Širiks Viktors

15. Špundzāns Aivars

16. Švarcs Edmunds

17. Taukulis Andrejs

18. Svikulis Pēteris (neklātienē)

19. Ulass Jānis (neklātienē)

GAIGALAVAS VIDUSSKOLAS

9. klases izlaidums 1977. gads

1. Bikovskis Jāzeps

2. Bondare Silvija

3. Bondars Aivars

4. Drabāks Ēvalds

5. Garkājs Viktors

6. Kupčs Leons

7. Kārkliņš Harijs

8. Kolnejs Jānis

9. Liepiņš Jānis

10. Liepiņa Ilga

11. Mozmačs Pēteris

12. Pavārnieks Zigfrīds

13. Sarnoviča Biruta

14. Sarnoviča Margarita

15. Staudžs Pēteris

16. Staudža Veronika

17. Špundzāne Aija

18. Vugule Biruta

GAIGALAVAS VIDUSSKOLAS

9. klases izlaidums 1978. gads

1. Ančeva Annēlija

2. Augustova Lolita

3. Birze Jānis

4. Brence Inese

5. Čudare Ināra

6. Jaudzems Vilis

7. Matisone Margarita

8. Pavārnieka Zinaīda

9. Puisāne Elza

10. Reinis Andrejs

11. Švarcs Anatolijs

12. Ūzula Maruta

13. Vecstaudžs Vitolds

14. Vuguls Ilmārs

15. Vugule Vija

16. Začevska Anna

17. Zakarkeviča Sandra

18. Zīmele Mārīte

GAIGALAVAS VIDUSSKOLAS

9. klases izlaidums 1979. gads

1. Bikovska Anna

2. Brencis Aivars

3. Bule Anna

4. Deksnis Elmārs

5. Dundure Aija

6. Elksnis Aivars

7. Garkāja Sandra

8. Guste Skaidrīte

9. Jurkišs Jāzeps

10. Mozmačs Aivars

11. Mozmačs Guntars

12. Puisāne Mārīte

13. Purmaliete Vija

14. Pusts Valdis

15. Staudža Valentīna

16. Spridzāne Mārīte

17. Sukaruka Nellija

18. Švarcs Māris

19. Taukuls Juris

20. Terentjeva Skaidrīte

21. Ūzuls Anatolijs

22. Vabals Ilmārs

23. Volks Vilnis

24. Vugule Anna

25. Zaļūksnis Dzintars

GAIGALAVAS VIDUSSKOLAS

9. klases izlaidums 1980. gads

1. Birze Astrīda

2. Brence Iveta

3. Brikule Inese

4. Broka Zinaīda

5. Matisone Rita

6. Plasa Nellija

7. Puisāns Jānis

8. Reinis Antonijs

9. Reine Elizabete

10. Skabs Gunārs

11. Skraučs Jānis

12. Vabals Vitālijs

13. Vuguls Jānis

14. Vuguls Gunārs

15. Vugule Inese

GAIGALAVAS VIDUSSKOLAS

9. klases izlaidums 1981. gads

1. Brence Biruta

2. Bule Lūcija

3. Deksnis Artūrs

4. Dundure Inese

5. Kolnejs Matīss

6. Kolnejs Voldemārs

7. Mazure Sandra

8. Pavārnieks Gunārs

9. Pavārnieka Iveta

10. Puisāns Dainis

11. Skraučs Antons

12. Spīčs Juris

13. Spridzāns Vitālijs

14. Vecstaudžs Jānis

15. Začevska Margarita

16. Zaļūksne Ērika

17. Zīmele Valentīna

GAIGALAVAS VIDUSSKOLAS

9. klases izlaidums 1982. gads

1. Augustova Skaidrīte

2. Bikovska Rita

3. Brencis Ernests

4. Brikule Sandra

5. Dārzniece Rita

6. Elksnis Ivars

7. Ločmelis Guntars

8. Mārtiņa Maruta

9. Mozmačs Ivars

10. Novikovs Andris

11. Purmaliets Roberts

12. Sarnovičs Andris

13. Stanka Jānis

14. Staudža Anita

15. Stūriņa Maruta

16. Švarcs Monvīds

17. Ūzula Dagmāra

18. Ūzuls Andris

19. Vugule Skaidrīte

20. Vugulis Mārtiņš

GAIGALAVAS VIDUSSKOLAS

9. klases izlaidums 1983. gads

1. Ārmanis Jānis

2. Brencis Jānis

3. Cunskis Andris

4. Macāns Andris

5. Mozumača Ruta

6. Pastars Andris

7. Stanka Aija

8. Stanka Valdis

9. Stempers Ainārs

10. Stūriņa Biruta

11. Špundzāne Skaidrīte

12. Upenieks Aivars

13. Vugule Valentīna

14. Drabāks Imants

GAIGALAVAS VIDUSSKOLAS

9. klases izlaidums 1984. gads

1. Augustova Anita

2. Bikovska Biruta

3. Bikovskis Jānis

4. Kaļva Mārīte

5. Kūčina Ruta

6. Mozmača Anita

7. Rampāne Olita

8. Rutule Lolita

9. Spridzāne Antoņina

10. Špundzāns Edgars

11. Špundzāns Jānis

12. Brence Elza

13. Dārznieks Gunārs

14. Ezeriņš Dzintars

15. Ezeriņš Jānis

16. Sarnoviča Iveta

17. Taukuls Pēteris

18. Ūzuls Rūdolfs

19. Bolmanis Edgars

GAIGALAVAS VIDUSSKOLAS

9. klases izlaidums 1985. gads

1. Ārmanis Žanis

2. Kruste Ineta

3. Kupcāne Laine

4. Milihs Viktors

5. Mozumača Inta

6. Pastars Dainis

7. Plešs Aivars

8. Poļaka Aija

9. Reine Margarita

10. Reinis Māris

11. Sukaruks Jānis

12. Švarcs Jānis

GAIGALAVAS VIDUSSKOLAS

9. klases izlaidums 1986. gads

1. Bikovska Zinaīda

2. Ceiruls Aivars

3. Puste Ligita

4. Skrauča Anita

5. Stūriņš Viktors

6. Tārauds Juris

7. Tārauds Pēteris

8. Poļaks Andris

GAIGALAVAS VIDUSSKOLAS

9. klases izlaidums 1987. gads

1. Brence Līga

2. Brencis Romualds

3. Ceiruls Ilmārs

4. Ezerašs Gunārs

5. Kalvāns Andris

6. Kalvāns Pēteris

7. Mozumača Anita

8. Puisāns Ilmārs

9. Rutule Marija

10. Švarcs Juris

11. Ūzula Anita

GAIGALAVAS VIDUSSKOLAS

9. klases izlaidums 1988. gads

1. Braze Agrita

2. Diure Andris

3. Fiļipovs Zigmārs

4. Fiļipovs Dainis

5. Ragauša Sandra

6. Kupcāne Daiga

7. Kūčins Jānis

8. Švarce Ināra

9. Taukule Inga

10. Turlaja Ingrīda

11. Ūzuls Elmārs

12. Zaļūksne Iveta

13. Semeņkova Iveta

GAIGALAVAS VIDUSSKOLAS

9. klases izlaidums 1989. gads

1. Augustova Vineta

2. Bolmanis Zigmunds

3. Ceirule Aina

4. Ceiruls Pēteris

5. Cīmatnīks Andris

6. Ezerašs Jāzeps

7. Kirilova Santa

8. Mārtiņa Līga

9. Sarnovičs Jānis

GAIGALAVAS VIDUSSKOLAS

9. klases izlaidums 1990. gads

1. Birze Ivars

2. Calpanovs Vasilijs

3. Ceiruls Juris

4. Kalvāns Andris

5. Kudurs Oskars

6. Macāns Juris

7. Sārne Vivita

8. Skrauce Sandra

9. Skraučs Aivars

10. Slaviks Aldis

11. Turlajs Raimonds

GAIGALAVAS VIDUSSKOLAS

9. klases izlaidums 1991. gads

1. Ceirule Solvita

2. Ceiruls Viktors

3. Hlebnajs Māris

4. Maninkovs Igors

5. Mičule Valija

6. Skrauča Maruta

7. Tāraude Biruta

8. Ūsīte Ingūna

9. Vabaļs Māris

 

GAIGALAVAS VIDUSSKOLAS

9. klases izlaidums 1992. gads

1. Ciukors Jānis

2. Ciukore Sanita

3. Delvers Gundars

4. Kudurs Jānis

5. Macāns Viktors

6. Mozumačs Ernests

7. Reine Ilona

8. Skraučs Juris

9. Stanka Anda

GAIGALAVAS VIDUSSKOLAS

9. klases izlaidums 1993. gads

1. Birze Ineta

2. Bondare Marita

3. Brazis Armīns

4. Brence Rita

5. Hlebnaja Izolde

6. Kaļva Dainis

7. Kirilovs Viktors

8. Marga Valdemārs

9. Mitrofanovs Ainārs

10. Mitrofanovs Dainis

11. Rakviča Diāna

12. Ragauša Inese

GAIGALAVAS VIDUSSKOLAS

9. klases izlaidums 1994. gads

1. Bruģe Gunta

2. Gailume Gunta

3. Garjāne Zigrīda

4. Kalvāne Anita

5. Masejeva Ina

6. Matisone Ilga

7. Mozumačs Jānis

8. Novika Kristīne

9. Slavika Liene

10. Stanka Inga

11. Turlaja Evita

GAIGALAVAS VIDUSSKOLAS

9. klases izlaidums 1995. gads

1. Brence Lilita

2. Kaļva Sarmīte

3. Macāne Marita

4. Mitrofanovs Pēteris

5. Pavārnieka Ilga

6. Rakviča Aija

7. Viļuma Sanita

8. Vuguls Guntars

 

GAIGALAVAS VIDUSSKOLAS

9. klases izlaidums 1996. gads

1. Bruģis Aldis

2. Hlebnaja Gunita

3. Jurģelis Aldis

4. Kaļva Inga

5. Ragauša Kristīne

6. Spridzāne Zinta

7. Stanka Ilze

8. Vabale Ingūna

9. Vērītis Rihards

GAIGALAVAS VIDUSSKOLAS

9. klases izlaidums 1997. gads

1. Apšeniece Inese

2. Armands Roberts

3. Brencis Juris

4. Ivāne Kristīne

5. Kaupere Sanita

6. Lamakins Igors

7. Marga Rolands

8. Pavārnieka Margarita

9. Ūsīte Arita

10. Vuguls Kaspars

GAIGALAVAS VIDUSSKOLAS

9. klases izlaidums 1998. gads

1. Deksne Zinta

2. Hlebnaja Linda

3. Kaļva Mārtiņš

4. Pavārnieks Ivars

5. Liepiņa Kristīne

6. Skrauča Liene

7. Tārauds Aivars

8. Vabale Vita

GAIGALAVAS VIDUSSKOLAS

9. klases izlaidums 1999. gads

1. Andrejevs Andris

2. Deksne Diāna

3. Gailums Ainārs

4. Naglis Andis

5. Sarnovičs Māris

6. Sārne Lana

7. Spīčs Jānis

8. Spridzāns Zigmārs

9. Stanka Laila

10. Tāraude Inga

11. Trimalniece Evija

12. Vabals Ainārs

13. Vuguls Linards

14. Zute Ilga

 

GAIGALAVAS VIDUSSKOLAS

9. klases izlaidums 2000. gads

1. Andrejevs Uldis

2. Klimans Aigars

3. Liepiņa Linda

4. Macāne Aija

5. Matisone Spodra

6. Nagle Līga

7. Spīčs Mareks

8. Viļums Raitis

GAIGALAVAS VIDUSSKOLAS

9. klases izlaidums 2001. gads

1. Apšenieks Kaspars

2. Čiča Lauris

3. Macāns Aigars

4. Netlis – Galejs Aldis

5. Trops Edgars

6. Vecstaudža Daina

7. Voits Jānis

8. Ziemelis Jānis

GAIGALAVAS VIDUSSKOLAS

9. klases izlaidums 2002. gads

1. Braze Lāsma

2. Deksne Zane

3. Dombrovskis Aivars

4. Goba Agnese

5. Kaļva Kristaps

6. Kaupere Daina

7. Mičulis Intars

8. Pleišs Rihards

9. Ragauša Maruta

10. Sarnoviča Ilona

11. Stanka Raitis

12. Staudžs Oskars

13. Vabale Inese

 

 

 

   
© ALLROUNDER