AKCIJA JAUNIEŠIEM “SKRIEN ZAĻI RĒZEKNES NOVADĀ”

3.Akcijas dalībnieki:

Akcijā  piedalījās Gaigalavas pamatskolas 5. un 6.klases skolēni. Rosināja darboties klases audzinātāja Rasma Igaune. IZDARAM KOPĀ JAUKUS DARBIŅUS! Noteikti vajadzēs foto, kā savācat atkritumus, kā kustaties  un  savu  saukli!  

Organizatori: Rēzeknes novada pašvaldības izglītības pārvaldes jaunatnes lietu speciālisti, sadarbībā ar SIA “ALAAS”.

Stāstnieki no Gaigalavas pamatskolas folkloras kopas “Purineņš”

Stāstnieku konkurss “TECI, TECI, VALODIŅA”

    Konkursa mērķis un uzdevumi ir bērnu un jauniešu pilsoniskās līdzdalības, kultūras izpratnes un pašizpausmes mākslā lietpratības veicināšana un iesaistīšanās Dziesmu un deju svētku tradīcijas saglabāšanā un kopšanā. Mutvārdu kultūras izpratnes veicināšana, stāstīšanas tradīciju atjaunošana, uzturēšana un attīstīšana, rosinot pašizpausmi stāstīšanas jomā un aktīvi līdzdarbojoties mūsdienu tautas mutvārdu kultūrā. Stāstīt prasmes un valodas izjūtas attīstīšana, vārdu krājuma bagātināšana. Tas notiek novembra beigās un decembra sākumā.

                Baltā ziema ir tik skaista! ( 5.klase un 6.klase)

 

  Ziema ir līksms un priecīgs gadalaiks. Ar vecākiem dodamies slēpot uz kādu lielāku kalnu, uz piemājas slidotavu vai ar ragaviņām jautrā pulciņā laižamies no kalniņa. Neparasta ir nebēdnīgā pikošanās. Kad uzsnieg pirmais sniegs, es pagalmā uzceļu sniegavīru. Tas nu tad stāv un gozējas, skatīdamies, kā bērni gatavojas Ziemassvētkiem. Man ļoti patīk ziema, tas ir mans mīļākais gadalaiks.

 

ESF projekta “Atbalsts priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas samazināšanai”  

(PuMPuRS)  norise Gaigalavas pamatskolā        

 

Noslēdzoties 2020./2021. mācību gada 1. semestrim projekta  “PuMPuRS” ietvaros, tika sniegts atbalsts 14 Gaigalavas pamatskolas skolēniem  5.- 9. klasei un projektā iesaistījās 8 skolotāji. Skolēni apmeklēja konsultācijas- matemātikā, ltviešu valodā un literatūrā, angļu valodā, krievu valodā, ģeogrāfijā, konsultatīvajā atbalstā un pie speciālā pedagoga. Skolēniem bija iespēja apgūt iekavēto mācību vielu, kā arī saņemt individuālu pieeju mācību satura izskaidrošanā. Sākoties mācību procesam attālināti, skolotāji arī turpināja sniegt individuālās konsultācijas projekta  “PuMPuRS” ietvaros, izmantojot elektroniskos saziņas rīkus: e-klase, mobilā aplikācija WhatsApp, Zoom, u.c. veidus.

Skolotāji atzīst, ka ar projekta atbalsta palīdzību var sniegt papildus atbalstu izglītojamajiem dažādos mācību priekšmetos, ne tikai mācību satura apguvē, bet arī uzlabot sekmes, skolēni var saņemt atbalstu saskarsmes jautājumos ar klasesbiedriem, skolasbiedriem, skolotājiem un veicināt skolēnu motivāciju mācībām.

Gan skolotāji, gan skolēni ir ieinteresēti projekta ”Atbalsts priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas samazināšanai” tālākā darbībā.

Otrajā mācību semestrī individuālā konsultatīvā atbalsta sniegšana projekta  “PuMPuRS” ietvaros tiek plānota 11 skolēniem.

                                   Gaigalavas pamatskolas projekta koordinatore  Aina Ceirule

ESF projekta

“Atbalsts priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas samazināšanai”  

(PuMPuRS)  norise

Gaigalavas pamatskolā                 

 

   Sākoties jaunajam  2020./2021. mācību gadam Gaigalavas pamatskola turpina darboties projektā  "PuMPuRS". Tas ir izglītības kvalitātes valsts dienesta īstenotais Eiropas Sociālā fonda projekts Nr.8.3.4.0/16/I/001 "Atbalsts priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas samazināšanai", kas sniedz atbalstu skolēniem, vecākiem un skolotājiem, lai mazinātu to bērnu un jauniešu skaitu, kas pārtrauc mācības un nepabeidz skolu. Projekts veicina ilgtspējīgas sadarbības sistēmas veidošanu starp  skolu, pedagogiem un vecākiem, lai laikus identificētu bērnus un jauniešus ar risku pārtraukt mācības un sniegtu viņiem personalizētu atbalstu. www.pumpurs.lv

Mērķgrupa ir vispārizglītojošo skolu skolēni no 5. līdz 9. klasei.

Ko iegūst skolēni?

Eiropas skolu sporta diena /ESSD/

 

    Atsaucoties uz  Latvijas Skolu sporta federācijas aicinājumu piedalīties Eiropas skolu sporta dienas  projektā ar moto “Aicināt skolas kustībai”, 25. septembrī 7.- 8. klašu skolēniem tika noorganizētas – “Jautrās stafetes”. Skolēni sacentās visdažādākajās disciplīnās, kas prasīja ne tikai fizisku spēku un ātrumu, bet arī apdomību un komandas darbu.  Un kā jau pieņemts olimpiskajā kustībā – galvenais ir nevis uzvara, bet piedalīšanās, jo Eiropas skolu sporta dienas svarīgākais mērķis ir popularizēt sportisku dzīvesveidu un rosināt būt aktīviem un kustīgiem ikdienā.  Tāpēc šoreiz gan netika dalītas vietas un uzvaras, bet  par  veiksmīgu aktivitātes organizēšanu un piedalīšanos, ESSD izsniedza sertifikātu-  par piedalīšanos 2020.gada Eiropas Skolu sporta dienā “Aicināt skolas kustībai.” 

Sporta skolotāja Aina Ceirule

FOTOGALERIJA

OLIMPISKĀ DIENA 2020

Piektdien, 18.septembrī, visā Latvijā 520 norises vietās norisinājās tradicionālā "Olimpiskā diena 2020", kas pulcēja vismaz 120 000 dalībnieku no visiem Latvijas reģioniem.

Vienlaicīgi visās "Olimpiskās dienas 2020" norises vietās un arī mūsu skolā rīta vingrošana sākās plkst. 10.00. Šajā mācību gadā, sakarā ar esošo situāciju Latvijā un ievērojot visus Covid- 19 piesardzības pasākumus, „Olimpiskās dienas 2020” vingrošana mūsu skolā norisinājās mācību klasēs.

Rudens- pārgājienu laiks

   Neatņemama rudens tradīcija Gaigalavas pamatskolā ir došanās pārgājienā. Pārgājiena galvenais uzdevums kārtējo reizi pārliecināties, cik daudz interesanta ir mums visapkārt, cik vēl daudz ir jāiepazīst un cik skaista tomēr ir Latvijas daba.

Pārgājienu maršruti bija dažādi:

1.-4.klase izstaigāja Teirumnīku purva dabas takas;

5. un 6.klase iepazina Varakļānus;

8.klase izpētīja, kas atrodas Maltas upes krastos;

savukārt 7.un 9.kl. devās ar velosipēdiem uz Lubāna ezeru.

   
© ALLROUNDER