Gaigalavas pamatskolas mācību procesa organizēšanas kārtība
 
ar 2021.gada 1.septembri

Izdota saskaņā ar Ministru kabineta noteikumiem Nr.565 no
17.08.2021. Grozījumi Ministru kabineta2020.gada 9.jūnija

noteikumos Nr. 360 “Epidemioloģiskās drošības pasākumi

Covid -19 infekcijas izplatības ierobežošanai”

 

Lasīt šeit - Kārtība Gaigalavas pamatskolā

 

pump

ESF projekta “Atbalsts priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas samazināšanai”  (PuMPuRS)  norise Gaigalavas pamatskolā

2020./2021. mācību gada otrajā semestrī ESF projekta “Atbalsts priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas samazināšanai” (Nr.8.3.4.0/16/I/001) ietvaros Gaigalavas pamatskolas astoņi pedagogi turpināja sniegt individuālās  konsultācijas, vienpadsmit 5.-9. klašu skolēniem. Šajā semestrī individuālās konsultācijas- matemātikā, latviešu valodā un literatūrā, ķīmijā, angļu valodā, krievu valodā, dabaszinībās, konsultatīvajā  atbalstā un speciālā pedagoga nodarbības- tika sniegtas gan attālināti (e-klase, mobilā aplikācija WhatsApp, Zoom, u.c. veidi), gan klātienē, atbilstoši epidemioloģiskajai situācijai valstī.

Pēc pedagogu un skolēnu sniegtā izvērtējuma var secināt, ka šīs konsultācijas skolēniem bija ļoti nepieciešamas. Konsultācijās sniegtais atbalsts skolēniem palīdzēja papildus apgūt iepriekš iekavēto un mācību stundās nesaprasto vielu, prasmju un iemaņu nostiprināšanā konkrētu tematu apguvē un uzlabot mācību rezultātus. Individuālā skolēna un skolotāja sadarbība paaugstināja skolēna motivāciju mācīties un uzlabot savus vērtējumus.

Gan skolotāju, gan vecāku un skolēnu atsauksmes par projektu ir pozitīvas, jo ar projekta atbalstu var sniegt palīdzību mūsu skolēniem ne tikai mācībās un mācīšanās prasmju uzlabošanā, bet arī dot psiholoģisku un emocionālu atbalstu.

Lai visiem skolēniem palīdzētu mazināt Covid-19 pandēmijas laika ierobežojumu radīto negatīvo ietekmi, no 2021./2022. mācību gada Izglītības kvalitātes valsts dienesta īstenotajā Eiropas Sociālā fonda projektā Nr. 8.3.4.0/16/I/001 “Atbalsts priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas samazināšanai” (PuMPuRS) atbalstu varēs saņemt arī 1.–4. klases skolēni. Turklāt projekta īstenošanas laiks pagarināts par 12 mēnešiem un ilgs līdz 2023. gada 31. decembrim. Līdz šim projektā PuMPuRS atbalstu varēja saņemt 5.–12. klases skolēni, kā arī profesionālās izglītības iestāžu 1.–4. kursa audzēkņi. Tomēr Covid-19 pandēmijas laikā secināts, ka attālināto mācību laikā grūtības sekmīgā mācību satura apguvē var rasties arī jaunākiem skolēniem, jo viņiem vēl nav attīstītas un nostiprinātas pašvadītas mācīšanās prasmes, t.i., spējas patstāvīgi organizēties mācībām, saprast uzdevumus un tos izpildīt. Līdz ar to arī 1.- 4. klases skolēniem var veidoties psihoemocionālas problēmas un priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas riski. Lai preventīvi mazinātu stresu un mācīšanās diskomfortu, kā arī lai priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas risku mazināšana būtu vēl efektīvāka, valdība nolēmusi paplašināt projekta PuMPuRS mērķauditoriju. Līdz ar to no 2021. gada 1. septembra atbalstu projektā saņems visi skolēni, kam tas būs nepieciešams, sākot jau no 1. klases.

                                                      Gaigalavas pamatskolas projekta koordinatore  Aina Ceirule

“Purineņa” lielie anekdošu stāstnieki - ANEKDOŠU VIRPULIS 2021

XII Latvijas skolu jaunatnes dziesmu un deju svētki

 

Katram dalībniekam jāsagatavo „anekdošu pūrs”, kurš ir pietiekami liels, lai ar to pietiktu tālāk aprakstītajā anekdošu stāstīšanas situācijā.

LIELI  MALAČI  bija 1.klases skolnieki, kuri piekrita mācīties anekdotes un gatavoties konkursam, tikāmies  Zoom platformā - folkloras kopas “Purineņš” dalībnieki  ROBERTS BRENCIS un ZEMGUS LĀCIS.

Ziemeļlatgales novada pusfinālā abi zēni izpelnījās žūrijas simpātijas un ieguva 1.pakāpes diplomus un titulus “Vislielākie stāstnieki”.

AKCIJA JAUNIEŠIEM “SKRIEN ZAĻI RĒZEKNES NOVADĀ”

3.Akcijas dalībnieki:

Akcijā  piedalījās Gaigalavas pamatskolas 5. un 6.klases skolēni. Rosināja darboties klases audzinātāja Rasma Igaune. IZDARAM KOPĀ JAUKUS DARBIŅUS! Noteikti vajadzēs foto, kā savācat atkritumus, kā kustaties  un  savu  saukli!  

Organizatori: Rēzeknes novada pašvaldības izglītības pārvaldes jaunatnes lietu speciālisti, sadarbībā ar SIA “ALAAS”.

Stāstnieki no Gaigalavas pamatskolas folkloras kopas “Purineņš”

Stāstnieku konkurss “TECI, TECI, VALODIŅA”

    Konkursa mērķis un uzdevumi ir bērnu un jauniešu pilsoniskās līdzdalības, kultūras izpratnes un pašizpausmes mākslā lietpratības veicināšana un iesaistīšanās Dziesmu un deju svētku tradīcijas saglabāšanā un kopšanā. Mutvārdu kultūras izpratnes veicināšana, stāstīšanas tradīciju atjaunošana, uzturēšana un attīstīšana, rosinot pašizpausmi stāstīšanas jomā un aktīvi līdzdarbojoties mūsdienu tautas mutvārdu kultūrā. Stāstīt prasmes un valodas izjūtas attīstīšana, vārdu krājuma bagātināšana. Tas notiek novembra beigās un decembra sākumā.

                Baltā ziema ir tik skaista! ( 5.klase un 6.klase)

 

  Ziema ir līksms un priecīgs gadalaiks. Ar vecākiem dodamies slēpot uz kādu lielāku kalnu, uz piemājas slidotavu vai ar ragaviņām jautrā pulciņā laižamies no kalniņa. Neparasta ir nebēdnīgā pikošanās. Kad uzsnieg pirmais sniegs, es pagalmā uzceļu sniegavīru. Tas nu tad stāv un gozējas, skatīdamies, kā bērni gatavojas Ziemassvētkiem. Man ļoti patīk ziema, tas ir mans mīļākais gadalaiks.

 

ESF projekta “Atbalsts priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas samazināšanai”  

(PuMPuRS)  norise Gaigalavas pamatskolā        

 

Noslēdzoties 2020./2021. mācību gada 1. semestrim projekta  “PuMPuRS” ietvaros, tika sniegts atbalsts 14 Gaigalavas pamatskolas skolēniem  5.- 9. klasei un projektā iesaistījās 8 skolotāji. Skolēni apmeklēja konsultācijas- matemātikā, ltviešu valodā un literatūrā, angļu valodā, krievu valodā, ģeogrāfijā, konsultatīvajā atbalstā un pie speciālā pedagoga. Skolēniem bija iespēja apgūt iekavēto mācību vielu, kā arī saņemt individuālu pieeju mācību satura izskaidrošanā. Sākoties mācību procesam attālināti, skolotāji arī turpināja sniegt individuālās konsultācijas projekta  “PuMPuRS” ietvaros, izmantojot elektroniskos saziņas rīkus: e-klase, mobilā aplikācija WhatsApp, Zoom, u.c. veidus.

Skolotāji atzīst, ka ar projekta atbalsta palīdzību var sniegt papildus atbalstu izglītojamajiem dažādos mācību priekšmetos, ne tikai mācību satura apguvē, bet arī uzlabot sekmes, skolēni var saņemt atbalstu saskarsmes jautājumos ar klasesbiedriem, skolasbiedriem, skolotājiem un veicināt skolēnu motivāciju mācībām.

Gan skolotāji, gan skolēni ir ieinteresēti projekta ”Atbalsts priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas samazināšanai” tālākā darbībā.

Otrajā mācību semestrī individuālā konsultatīvā atbalsta sniegšana projekta  “PuMPuRS” ietvaros tiek plānota 11 skolēniem.

                                   Gaigalavas pamatskolas projekta koordinatore  Aina Ceirule

   
© ALLROUNDER