Gaigalavas  pamatskolā noslēdzies 1.posms projektam "PuMPuRS"

   Projekta ietvaros tika sniegts atbalsts  7  Gaigalavas pamatskolas skolēniem. Katram skolēnam  projektā mācību gada pirmajā semestrī  tika  izveidoti  individuālie plāni, kas saskaņoti ne tikai ar skolas administrāciju, pedagogiem, bet arī ar skolēniem un viņu vecākiem. Pamatojoties uz apzinātajiem riskiem, šie skolēni saņēma individuālas konsultācijas mācību priekšmetos, kuri viņiem grūtāk padodas, dažiem bija logopēda konsultācijas. Skolotāji, iespēju  robežās, centās atrast dažādas mācību metodes un veicināja mācību rezultātu uzlabojumus vairākos priekšmetos. Skolēniem arī patika strādāt projekta “Pumpurs” ietvaros.  Klases audzinātāju  konsultācijas palīdzēja vairākiem skolēniem veidot pozitīvu mācību motivāciju, uzlabojot saskarsmes prasmes.   

   Vēlamies turpināt piedalīties projektā, cerot, ka sadarbības rezultātā veidosies pozitīvs atbalsts, kas veicinās laicīgu palīdzību un veiksmīgus risinājumus, cels pašapziņu un veidos motivāciju risināt jebkura veida problēmas.

 

   2019./2020.mācību gadā  Gaigalavas  pamatskolā uzsākts projekts "PuMPuRS".  Tas ir izglītības kvalitātes valsts dienesta īstenotais Eiropas Sociālā fonda projekts Nr.8.3.4.0/16/1/001 "Atbalsts priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas samazināšanai", kas sniedz atbalstu skolēniem, vecākiem un skolotājiem, lai laikus identificētu bērnus un jauniešus ar risku pārtraukt mācības un sniegtu viņiem atbalstu.

Gaigalavas pamatskolas skolotāja un projekta koordinatore Rasma Igaune

   
© ALLROUNDER