Attālinātā mācību procesa norise

 

1. No 23.03.2020. līdz 29.05.2020. mācību process Gaigalavas pamatskolā notiek attālināti.

2. Attālinātas mācības nenozīmē nepārtrauktu darbu pie ekrāna. Ierīces nepieciešamas, lai skolēni uzzinātu darāmo, sazinātos ar citiem, saņemtu skolotāja konsultāciju un pārliecinātos par apgūto.

3. Mācības notiek pēc stundu saraksta. Informācija skolēniem par tiešsaistes laikiem, patstāvīgā darba un skolotāju konsultāciju laikiem ir pieejama e-klases platformā.

4. Apraksti ar katrā mācību priekšmetā veicamajiem darbiem savlaicīgi (vismaz dienu iepriekš līdz plkst.16.00) ir jāievieto skolēna e-klases dienasgrāmatā mājas darbu sadaļā ar norādi līdz kuram laikam darbs ir veicams. Uzdevumu nosacījumiem jābūt skaidriem un nepārprotamiem!

5. Katrā mācību priekšmetā tiek paredzēti uzdevumi, kas būs jāiesniedz skolotājam, lai saņemtu atgriezenisko saiti - lai skolēns un skolotājs varētu pārliecināties, kā veicies ar tēmas apgūšanu (piemēram - tests uzdevumi.lv, jānofotografē darbs un jāaizsūta skolotājam u.tml.). Darbs iesniedzams līdz dienas beigām, ja skolotājs nav norādījis citādi.

6. Skolotājs e-klasē norādītās stundas laikā būs sasniedzams e-klasē, telefoniski vai tiešsaistē (whatsapp), lai konsultētu skolēnus. Skolēni var uzdot jautājumus skolotājam arī ārpus šiem laikiem, tad skolotājs sniegs atbildi dienas laikā.

7. Vērtēšanai pamatā tiek izmantotas formatīvās vērtēšanas metodes, vērtējumi (i/ ni/ nv vai Apgūts/ Daļēji apgūts/ Vēl jāmācās) un aprakstošā formā. Ja tiek izmantota summatīvā vērtēšanas metode – jābūt norādītiem kritērijiem.

8. Dienā ir jābūt vismaz vienai saziņai ar katru skolēnu. Ja tādas nav, tad tiek atzīmēts kavējums.

9. Skolēniem, kuriem nav interneta pieslēguma un viedierīču, lai piedalītos tiešsaistes mācību procesā, skolotāji sagatavo mācību materiālus izdrukātā veidā.

10. Mācību procesa nodrošināšanai un saziņai, galvenokārt, tiks izmantots tiešsaistes rīks E-klase:

  • E-klases pasts - saziņas ar skolēniem un vecākiem organizēšana vienuviet.
  • Ziņojumi vecākiem - nepieciešamo ziņu par mācību procesu attēlošana skolēnu dienasgrāmatā.
  • Iespēja žurnālā stundu tēmām un mājasdarbiem pievienot saites uz citiem informācijas resursiem un dokumentus - tie attēlosies skolēnu dienasgrāmatās.
  • Iespēja izmantot mācību resursus - Uzdevumi.lv un Soma.lv uzdevumus uzreiz pievienot savām klasēm.
  • Izmantot sekmju izrakstus elektroniskā veidā -sekmju izrakstu veidošana, izvēloties “E-pasta skats”. Vecāki un skolēni saņems E-klases pasta vēstuli ar uzaicinājumu aplūkot sekmju izrakstus savos E-klases profilos.

11. Mācību satura apguvei, galvenokārt, tiks izmantoti tiešsaistes rīki: uzdevumi.lv, soma.lv, maconis.zvaigzne.lv, whatsapp, telefonsaziņa. Skolotāju telefonu numuri ir pieejami pie mācību priekšmetu skolotājiem un klašu audzinātājām.

12. Ja skolēns nepiedalās attālinātās mācīšanās procesā, priekšmetu skolotāji sadarbojas ar klases audzinātāju, skolas administrāciju un sociālo darbinieku.

13. Pirmsskolas grupas pedagogs sazinās ar vecākiem un informē par veicamajiem uzdevumiem.

14. Skolēnu noslogojuma kontrole katrā klasē, pedagogu, klašu audzinātāju un administrācijas sadarbība un saziņa attālināti tiek īstenota attālinātajam mācību procesam izveidotajos dokumentos Gaigalavas pamatskolas Google tiešsaistes diskā.

   
© ALLROUNDER