ESF projekta “Atbalsts priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas samazināšanai” (PuMPuRS)  norise Gaigalavas pamatskolā                 

 

   Sākoties jaunajam  2020./2021. mācību gadam Gaigalavas pamatskola turpina darboties projektā  "PuMPuRS". Tas ir izglītības kvalitātes valsts dienesta īstenotais Eiropas Sociālā fonda projekts Nr.8.3.4.0/16/I/001 "Atbalsts priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas samazināšanai", kas sniedz atbalstu skolēniem, vecākiem un skolotājiem, lai mazinātu to bērnu un jauniešu skaitu, kas pārtrauc mācības un nepabeidz skolu. Projekts veicina ilgtspējīgas sadarbības sistēmas veidošanu starp  skolu, pedagogiem un vecākiem, lai laikus identificētu bērnus un jauniešus ar risku pārtraukt mācības un sniegtu viņiem personalizētu atbalstu. www.pumpurs.lv

Mērķgrupa ir vispārizglītojošo skolu skolēni no 5. līdz 9. klasei.

Ko iegūst skolēni?

Katram projektā ,,PuMPuRS” iesaistītajam skolēnam pedagogs semestra sākumā izveido individuālo atbalsta plānu, kurā izvērtē mācību pārtraukšanas riskus un paredz  nepieciešamos pasākumus šo risku mazināšanai.

 Ko darīs Gaigalavas pamatskola un skolotāji?

Projekta ietvaros strādās 8 pedagogi un atbalsts tiks sniegts 14 Gaigalavas pamatskolas skolēniem. Katram projektā iesaistītajam skolēnam mācību gada sākumā, pirmajam semestrim  tiek  izveidoti  individuālie plāni, kas saskaņoti ne tikai ar skolas administrāciju, pedagogiem, bet arī ar skolēniem un viņu vecākiem. Pamatojoties uz apzinātajiem riskiem, šie skolēni saņems individuālas  konsultācijas šādos mācību priekšmetos- matemātikā, latviešu valodā un literatūrā, angļu valodā, krievu valodā un ģeogrāfijā, kas viņiem sagādā grūtības mācību satura apguvē. Klases audzinātāja  konsultācijas palīdzēs skolēniem veidot pozitīvu mācību motivāciju, uzlabos saskarsmes prasmes un palīdzēs izprast sevi. Sadarbības rezultātā veidosies pozitīvs atbalsts, kas veicinās laicīgu palīdzību un veiksmīgus risinājumus.

                                             Gaigalavas pamatskolas projekta koordinatore  Aina Ceirule

   
© ALLROUNDER