ESF projekta “Atbalsts priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas samazināšanai”  (PuMPuRS)  norise Gaigalavas pamatskolā        

Noslēdzoties 2020./2021. mācību gada 1. semestrim projekta  “PuMPuRS” ietvaros, tika sniegts atbalsts 14 Gaigalavas pamatskolas skolēniem  5.- 9. klasei un projektā iesaistījās 8 skolotāji. Skolēni apmeklēja konsultācijas- matemātikā, ltviešu valodā un literatūrā, angļu valodā, krievu valodā, ģeogrāfijā, konsultatīvajā atbalstā un pie speciālā pedagoga. Skolēniem bija iespēja apgūt iekavēto mācību vielu, kā arī saņemt individuālu pieeju mācību satura izskaidrošanā. Sākoties mācību procesam attālināti, skolotāji arī turpināja sniegt individuālās konsultācijas projekta  “PuMPuRS” ietvaros, izmantojot elektroniskos saziņas rīkus: e-klase, mobilā aplikācija WhatsApp, Zoom, u.c. veidus.

Skolotāji atzīst, ka ar projekta atbalsta palīdzību var sniegt papildus atbalstu izglītojamajiem dažādos mācību priekšmetos, ne tikai mācību satura apguvē, bet arī uzlabot sekmes, skolēni var saņemt atbalstu saskarsmes jautājumos ar klasesbiedriem, skolasbiedriem, skolotājiem un veicināt skolēnu motivāciju mācībām.

Gan skolotāji, gan skolēni ir ieinteresēti projekta ”Atbalsts priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas samazināšanai” tālākā darbībā.

Otrajā mācību semestrī individuālā konsultatīvā atbalsta sniegšana projekta  “PuMPuRS” ietvaros tiek plānota 11 skolēniem.

                                   Gaigalavas pamatskolas projekta koordinatore  Aina Ceirule

   
© ALLROUNDER