pump

ESF projekta “Atbalsts priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas samazināšanai”  (PuMPuRS)  norise Gaigalavas pamatskolā

 

 

2020./2021. mācību gada otrajā semestrī ESF projekta “Atbalsts priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas samazināšanai” (Nr.8.3.4.0/16/I/001) ietvaros Gaigalavas pamatskolas astoņi pedagogi turpināja sniegt individuālās  konsultācijas, vienpadsmit 5.-9. klašu skolēniem. Šajā semestrī individuālās konsultācijas- matemātikā, latviešu valodā un literatūrā, ķīmijā, angļu valodā, krievu valodā, dabaszinībās, konsultatīvajā  atbalstā un speciālā pedagoga nodarbības- tika sniegtas gan attālināti (e-klase, mobilā aplikācija WhatsApp, Zoom, u.c. veidi), gan klātienē, atbilstoši epidemioloģiskajai situācijai valstī.

Pēc pedagogu un skolēnu sniegtā izvērtējuma var secināt, ka šīs konsultācijas skolēniem bija ļoti nepieciešamas. Konsultācijās sniegtais atbalsts skolēniem palīdzēja papildus apgūt iepriekš iekavēto un mācību stundās nesaprasto vielu, prasmju un iemaņu nostiprināšanā konkrētu tematu apguvē un uzlabot mācību rezultātus. Individuālā skolēna un skolotāja sadarbība paaugstināja skolēna motivāciju mācīties un uzlabot savus vērtējumus.

Gan skolotāju, gan vecāku un skolēnu atsauksmes par projektu ir pozitīvas, jo ar projekta atbalstu var sniegt palīdzību mūsu skolēniem ne tikai mācībās un mācīšanās prasmju uzlabošanā, bet arī dot psiholoģisku un emocionālu atbalstu.

Lai visiem skolēniem palīdzētu mazināt Covid-19 pandēmijas laika ierobežojumu radīto negatīvo ietekmi, no 2021./2022. mācību gada Izglītības kvalitātes valsts dienesta īstenotajā Eiropas Sociālā fonda projektā Nr. 8.3.4.0/16/I/001 “Atbalsts priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas samazināšanai” (PuMPuRS) atbalstu varēs saņemt arī 1.–4. klases skolēni. Turklāt projekta īstenošanas laiks pagarināts par 12 mēnešiem un ilgs līdz 2023. gada 31. decembrim. Līdz šim projektā PuMPuRS atbalstu varēja saņemt 5.–12. klases skolēni, kā arī profesionālās izglītības iestāžu 1.–4. kursa audzēkņi. Tomēr Covid-19 pandēmijas laikā secināts, ka attālināto mācību laikā grūtības sekmīgā mācību satura apguvē var rasties arī jaunākiem skolēniem, jo viņiem vēl nav attīstītas un nostiprinātas pašvadītas mācīšanās prasmes, t.i., spējas patstāvīgi organizēties mācībām, saprast uzdevumus un tos izpildīt. Līdz ar to arī 1.- 4. klases skolēniem var veidoties psihoemocionālas problēmas un priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas riski. Lai preventīvi mazinātu stresu un mācīšanās diskomfortu, kā arī lai priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas risku mazināšana būtu vēl efektīvāka, valdība nolēmusi paplašināt projekta PuMPuRS mērķauditoriju. Līdz ar to no 2021. gada 1. septembra atbalstu projektā saņems visi skolēni, kam tas būs nepieciešams, sākot jau no 1. klases.

                                    Gaigalavas pamatskolas projekta koordinatore  Aina Ceirule

   
© ALLROUNDER