Projektā “PuMPuRS” realizētais 2020./2021.mācību gadā - VENTSPILS TEHNIKUMS

ESF projekta “Atbalsts priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas samazināšanai” (PuMPuRS) norise Gaigalavas pamatskolā 

IMG 20220210 WA0006

Uzsākot jauno 2021./ 2022. mācību gadu Gaigalavas pamatskola turpina darboties projektā “PuMPuRS”. Tas ir izglītības kvalitātes valsts dienesta īstenotais Eiropas Sociālā fonda projekts Nr.8.3.4.0/16/I/001 “Atbalsts priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas samazināšanai”, kas sniedz lielu atbalstu skolēniem, viņu vecākiem, kā arī skolotājiem, lai mazinātu to jauniešu skaitu, kuri nespētu patstāvīgi tikt galā ar mācību vielu un nepabeigtu skolu. Šim projektam ir liela nozīme skolēnu, skolēnu vecāku un skolas ilgtspējīgai sadarbībai, jo laikus tiek sniegts atbalsts bērniem un jauniešiem, kuriem ir risks pārtraukt mācības.

Mērķgrupa ir vispārizglītojošo skolu skolēni no 1. līdz 9. klasei.

Ko iegūst skolēni?

Skolēniem, kuri ir iesaistīti projektā “PuMPuRS” skolotāji semestra sākumā izveido individuālo atbalsta plānu, kurā tiek izvērtēti mācību pārtraukšanas riski un ieplāno nepieciešamos pasākumus, lai šo risku mazinātu.

Ko dara Gaigalavas pamatskolas skolotāji?

Šogad projektā strādā 7 pedagogi un atbalsts 1. semestra laikā tika sniegts 11 Gaigalavas pamatskolas  skolēniem no 1.-9. klasei. Katram iesaistītajam skolēnam semestra sākumā pedagogi izveidoja individuālos atbalsta plānus, kurus saskaņoja ar administrāciju. Plānu izveidošanai piekrita arī skolēnu vecāki. Pamatojoties uz riskiem šogad lielāka uzmanība tiek pievērsta obligātajiem mācību priekšmetiem – matemātikai, latviešu valodai un angļu valodai. Tāpat tiek iesaistīts arī mācību priekšmets, kurš mūsdienu skolēniem sagādā grūtības, tā ir krievu valoda. Individuāli sadarbojoties skolēniem un pedagogiem, izveidojusies pozitīva attieksme pret mācību priekšmetu un vēlme to izprast vēl labāk.

Pateicoties šim projektam iesaistītie mūsu skolas skolēni ir ieguvuši pozitīvus vērtējumus mācību priekšmetos pirmajā mācību semestrī, un labprāt papildinās savas zināšanas arī otrajā semestrī.

Gaigalavas pamatskolas projekta koordinatore Lilita Brence

   
© ALLROUNDER