Eiropas kultūras mantojuma diena Gaigalavas pamatskolā

 

  Valsts kultūras pieminekļu aizsardzības inspekcija 2013.gadā izsludināja Eiropas kultūras mantojuma dienu tēmu - «Skolas kultūras pieminekļos». Kultūras mantojuma dienas Latvijā norisinājās no 13. - 16.septembrim 49 objektos. Arī Gaigalavas pamatskola tika uzaicināta piedalīties.

Izvēloties kultūras objektus šī gada Mantojuma dienām, Inspekcija ņēma vērā vairākus būtiskus kritērijus - objekts ir kultūras piemineklis, vai arī par tādu var kļūt, objektā darbojas skola, objekta īpašnieki vēlas piedalīties Mantojuma dienās, atverot tos plašākai publikai.

Kultūras mantojuma diena Gaigalavas pamatskolā tika atzīmēta 16.septembrī. Gatavojoties pasākumam, skolas bibliotēkā tika izveidota izstāde ar kuru varēja iepazīties ikviens interesents. Izstādē tika izvietoti skolas vēstures materiāli un skolas gadagrāmatas. No rīta skolēni un skolotāji pulcējās stabu zālē, lai paceltu Eiropas kultūras mantojuma dienu karogu. Skolas direktore Ināra Ūsīte uzsvēra, ka ikviena cilvēka dzīves ceļš un vērtību izpratne aizsākas skolā, un vēl nozīmīgāk, ja pati skolas vide ir kultūrvēsturiskām vērtībām bagāta. Pirmo mācību stundu klasēs veltījām skolas vēstures izzināšanai. Tika atsaukti atmiņā interesantākie skolas vēstures fakti un notikumi, lasītas un stāstītas bijušo pedagogu un absolventu atmiņas. Stundas mērķis bija iesaistīt skolēnus izglītībā par kultūras mantojuma aizsardzību, veicināt iniciatīvu izzināt savu vidi un vērtības sev tuvumā, bet vienlaicīgi arī pievērst ikviena uzmanību savai skolai.

Uz atmiņu pēcpusdienu tika aicināti skolas bijušie pedagogi. Bija patīkami redzēt skolotājus: Venerandu Pusti, Jūliju Plešu, Lūciju Dunduri, Janīnu Vaišli, Paulīnu Garjāni, Veru Petrovsku, Zinaīdu Krusti un Anastasiju Žukovu. Skolotāji dalījās atmiņā ar interesantiem stāstiem par skolā nostrādāto laiku, par skolēniem, kurus viņi ir mācījuši, par aktivitātēm, kurās skola un skolotāji ņēma dalību. Arī mēs, skolotāji, uzzinājām daudz ko jaunu par skolas dzīvi sešdesmitajos, septiņdesmitajos un astoņdesmitajos gados.

Eiropas Padome un citas starptautiskas organizācijas mudina īpašu uzmanību pievērst bērnu un jauniešu izglītošanai par kultūras mantojumu. Pasaules vērtību izpratne un uzskatu veidošanās sākas jau bērnībā, izzinot apkārtējo vidi, tāpēc īpaši svarīga ir vides kvalitāte, ar to saprotot – cilvēks veido vidi, vide veido cilvēku. Izglītības aktivitātes kultūras mantojuma jomā ir veids kā piešķirt jēgu nākotnei, rosinot izprast pagātni.

Direktores vietniece izglītības jomā Ineta Kruste

   
© ALLROUNDER