Gaigalavas skolas vēsture

Skolas vesture

Gaigalavas skolas pirmsākumi meklējami 1879.gadā, pirmais skolotājs – Škurotovs, skola gan atradās citā vietā, vēl nelielu gabaliņu aiz parka. Mācības notikušas arī vecā kroga telpās, kuras atradās pretī skolas parkam, ceļa otrā pusē, aiz upītes Krēsle uz baznīcas pusi.

Gaigalavas pamatskola - skola ar latviešu valodas mācību, dibināta 1894.gadā kā viengadīgā skola. Tajā mācījušies 24 skolēni,  pirmais skolotājs bija Konstantīns Nemajunskis.

Skola mācības uzsāka 1. oktobrī. No 1. oktobra līdz 25. decembrim varēja mācīties un runāt latviešu valodā tikai 1. klase, vecākās klases mācījās krievu valodā.

No 24. decembra līdz 7. janvārim bija brīvlaiks. Mācības turpinājās līdz Pūpolu svētdienai. Tad mācību gads beidzās. Skolā mācījās krievu valodu, glītrakstīšanu, aritmētiku, lasīšanu, rokdarbus un ticības mācību.

1925./1926.mācību gadā Gaigalavas sešklasīgajā pamatskolā mācījušies 106 skolēni.

1933.gadā sāka gatavot materiālus jaunajai skolai, kuru cēla uz nodegušās Bikavas muižas pamatiem,  ugunsgrēks notika 1905.gadā,  kungu māja tika atjaunota un tai uzcelts otrais stāvs.

Kopš 1937.gada muižā atrodas Gaigalavas skola. Sākotnēji tā bijusi „Gaigalavas sešgadīgā tautskola”.

Bikovas muižas nosaukums hronikās minēts kopš 17.gadsimta. Muižas kompleksā ietilpa kungu māja un brīva plānojuma parks, kurā atradās 1820.gadā celta mūra kapela, pārvaldnieka un kalpu mājas, vairākas saimniecības ēkas un staļļi. Par bijušo kungu namu klīst nostāsti, ka zem tā ir vairākas slepenas ejas, kas vedot uz baznīcu un kapiem..... Bikovas muiža ir vietējās nozīmes arhitektūras piemineklis.

Gaigalavas vidusskolas pirmais izlaidums notiek 1959.gadā, kad skolu absolvē 22 audzēkņi.

Laika posmā no 1959.-2002.gadam Gaigalavas vidusskolu absolvējuši 565 audzēkņi.

No 1955.-1991.gadam par vidusskolas direktoriem ir strādājuši Pēteris Stalidzāns, Vladislava Klavcāne, Vera Petrovska.

No 1991.gada skolas direktore ir Ināra Ūsīte.

Ar 2002./2003.m.g. Gaigalavas vidusskola reorganizēta par pamatskolu. 

No 2009.gada 1.septembra skolai pievienota struktūrvienība Rikavas pamatskola.

No 2018.gada 1.septemba Gaigalavas pamatskolai pievienota pirmsskolas izglītības grupa (realizācijas vieta -Skola iela 5, Rikava, Rikavas pagasts, Rēzeknes novads)

2019.gada 29.augustā strukturvienība Rikavas pamatskola tika slēgta.

Mācību programmas:

  • Vispārējā pirmsskolas izglītības programma                                                                                (izglītības programmas kods 01011111);
  • Pamatizglītības programma                                                                                                           (izglītības programmas kods 21011111);                                                                                                                               
  • Speciālās pamatizglītības programmas izglītojamiem ar mācīšanās traucējumiem                 (izglītības programmas kods 21015611);                                                                                                                           
  • Speciālās pamatizglītības programmas izglītojamiem ar garīgās attīstības traucējumiem 
    (izglītības programmas kods 21015811)

 

Valsts pārbaudes darbi 3.klasei

* Latviešu valodā (kombinēti)- mutvārdu daļa no 2020.gada 6.janvāra līdz 19. februārim,

                                             rakstu daļa 2020.gada 20.februārī.

*Matemātika (rakstiski) -2020.gada 26.februārī.

 

Valsts pārbaudes darbi 6.klasei

 *Latviešu valodā (kombinēti) -mutvārdu daļa no 2020.gada 6.janvāra līdz 18. februārim,

                                             rakstu daļa - 19.februārī.

*Matemātika (rakstiski) -2020.gada 27.februārī.

*Dabaszinībās (rakstiski) -2020.gada 5.martā.

 

 Valsts pārbaudes darbi 9.klasei 

Eksāmeni notiek:

*Latviešu valodā(kombinēti) -rakstu daļa un mutvārdu daļa -2020.gada 20.maijā.

*Viena svešvaloda pēc izglītojamā izvēles (kombinēti)  -rakstu daļa un mutvārdu daļa 2020.gada 27.maijā.

*Matemātika (rakstiski)- 2020.gada 2.jūnijā.

*Latvijas vēsture (rakstiski)- 2020.gada 9.jūnijā.

 

   
© ALLROUNDER