ESF projekta “Atbalsts priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas samazināšanai” (PuMPuRS)  norise Gaigalavas pamatskolā                 

 

   Sākoties jaunajam  2020./2021. mācību gadam Gaigalavas pamatskola turpina darboties projektā  "PuMPuRS". Tas ir izglītības kvalitātes valsts dienesta īstenotais Eiropas Sociālā fonda projekts Nr.8.3.4.0/16/I/001 "Atbalsts priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas samazināšanai", kas sniedz atbalstu skolēniem, vecākiem un skolotājiem, lai mazinātu to bērnu un jauniešu skaitu, kas pārtrauc mācības un nepabeidz skolu. Projekts veicina ilgtspējīgas sadarbības sistēmas veidošanu starp  skolu, pedagogiem un vecākiem, lai laikus identificētu bērnus un jauniešus ar risku pārtraukt mācības un sniegtu viņiem personalizētu atbalstu. www.pumpurs.lv

Mērķgrupa ir vispārizglītojošo skolu skolēni no 5. līdz 9. klasei.

Eiropas skolu sporta diena /ESSD/

 

    Atsaucoties uz  Latvijas Skolu sporta federācijas aicinājumu piedalīties Eiropas skolu sporta dienas  projektā ar moto “Aicināt skolas kustībai”, 25. septembrī 7.- 8. klašu skolēniem tika noorganizētas – “Jautrās stafetes”. Skolēni sacentās visdažādākajās disciplīnās, kas prasīja ne tikai fizisku spēku un ātrumu, bet arī apdomību un komandas darbu.  Un kā jau pieņemts olimpiskajā kustībā – galvenais ir nevis uzvara, bet piedalīšanās, jo Eiropas skolu sporta dienas svarīgākais mērķis ir popularizēt sportisku dzīvesveidu un rosināt būt aktīviem un kustīgiem ikdienā.  Tāpēc šoreiz gan netika dalītas vietas un uzvaras, bet  par  veiksmīgu aktivitātes organizēšanu un piedalīšanos, ESSD izsniedza sertifikātu-  par piedalīšanos 2020.gada Eiropas Skolu sporta dienā “Aicināt skolas kustībai.” 

Sporta skolotāja Aina Ceirule

FOTOGALERIJA

Olimpiskā diena 2020

 

Piektdien, 18.septembrī, visā Latvijā 520 norises vietās norisinājās

tradicionālā "Olimpiskā diena 2020", kas pulcēja vismaz 120 000 dalībnieku

no visiem Latvijas reģioniem.

Vienlaicīgi visās "Olimpiskās dienas 2020" norises vietās un arī mūsu skolā

rīta vingrošana sākās plkst. 10.00.

Šajā mācību gadā, sakarā ar esošo situāciju Latvijā un ievērojot visus

Covid- 19 piesardzības pasākumus, „Olimpiskās dienas 2020” vingrošana

mūsu skolā norisinājās mācību klasēs.

Rudens- pārgājienu laiks

 

Neatņemama rudens tradīcija Gaigalavas pamatskolā ir došanās pārgājienā. Pārgājiena galvenais uzdevums kārtējo reizi pārliecināties, cik daudz interesanta ir mums visapkārt, cik vēl daudz ir jāiepazīst un cik skaista tomēr ir Latvijas daba.

Pārgājienu maršruti bija dažādi:

1.-4.klase izstaigāja Teirumnīku purva dabas takas;

5. un 6.klase iepazina Varakļānus;

8.klase izpētīja, kas atrodas Maltas upes krastos;

savukārt 7.un 9.kl. devās ar velosipēdiem uz Lubāna ezeru.

Gaigalavas pamatskolas pirmsskolas izglītības grupas mācību procesa organizēšanas ar   2020.gada  1.septembri kārtība

(Skolas iela 5, Rikava, Rikavas pagasts)

 

Izdota  saskaņā  ar  Ministru kabineta 

2020.gada  noteikumu  Nr. 360  “Epidemioloģiskās drošības

pasākumi Covid -19 infekcijas izplatības ierobežošanai” 

 Lasīt šeit -    Kārtība Gaigalavas pamatskolas pirmsskolas izglītības grupā (Rikavā)

Gaigalavas pamatskolas mācību procesa organizēšanas kārtība ar 2020.gada 1.septembri
 
 

Izdota  saskaņā  ar  Ministru kabineta 

2020.gada  noteikumu  Nr. 360  “Epidemioloģiskās drošības

pasākumi Covid -19 infekcijas izplatības ierobežošanai” 

 Lasīt šeit -    Kārtība Gaigalavas pamatskolā

Jauno mācību gadu plānots uzsākt klātienē

 

Vēl dažas nedēļas un visās izglītības iestādēs sāksies jaunais mācību gads. Iepriekšējā mācību gadā pēdējie divarpus mēneši tika aizvadīti, īstenojot attālināto mācību procesu. Valsts pārbaudes darbu rezultāti apliecina, ka attālinātais mācību process nav pasliktinājis mācību procesa rezultātus. Par to liels paldies jāteic gan visiem pedagogiem, gan pašiem skolēniem un viņu vecākiem, jo tikai kopīgā darbā ir sasniegts labs rezultāts.

Šobrīd visu sabiedrību uztrauc, kā sāksies jaunais mācību gads. Rēzeknes novada pašvaldība, gan izvērtējot dažādus infekcijas Covid-19 riskus, gan aptaujājot skolas, gatavojas pieņemt lēmumu mācību gadu uzsākt klātienē, tātad 1. septembrī visi dodamies uz savām izglītības iestādēm, lai piedalītos Zinību dienas pasākumā, kurš notiks vai nu iekštelpās vai ārtelpās, atbilstoši valstī noteiktajām prasībām attiecībā uz pulcēšanās nosacījumiem un nodrošinātu pasākuma dalībniekiem distancēšanās iespējas.

ESF projekta “Atbalsts priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas samazināšanai”(PuMPuRS)  norise Gaigalavas pamatskolā  

 

  2019./2020. mācību gada  2.semestrī projektā ”Atbalsts priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas samazināšanai” individuālās konsultācijas tika nodrošinātas 13 Gaigalavas pamatskolas skolēniem.  Projekta ietvaros skolēniem individuālo  konsultatīvo atbalstu dažādos mācību priekšmetos - matemātikā, latviešu valodā un literatūrā, angļu valodā, krievu valodā u.c.- sniedza deviņi skolotāji.

    Tika organizētas konsultācijas, kurās skolēni varēja papildināt un uzlabot  zināšanas, saņemt atbalstu, kas veicināja  pozitīvākas  mācību motivācijas veidošanos, uzlaboja  saskarsmes prasmes un risināja  uzvedības problēmas. Skolēni un skolotāji pirmos rezultātus vērtē pozitīvi, jo Gaigalavas pamatskola  šajā projektā ”Atbalsts priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas samazināšanai” piedalās pirmo mācību gadu,  un ir ieinteresēti projekta tālākā darbībā.  

                                                              Gaigalavas pamatskolas projekta koordinatore

 Aina Ceirule

Attālinātā mācību procesa norise

 

1. No 23.03.2020. līdz 29.05.2020. mācību process Gaigalavas pamatskolā notiek attālināti.

2. Attālinātas mācības nenozīmē nepārtrauktu darbu pie ekrāna. Ierīces nepieciešamas, lai skolēni uzzinātu darāmo, sazinātos ar citiem, saņemtu skolotāja konsultāciju un pārliecinātos par apgūto.

3. Mācības notiek pēc stundu saraksta. Informācija skolēniem par tiešsaistes laikiem, patstāvīgā darba un skolotāju konsultāciju laikiem ir pieejama e-klases platformā.

4. Apraksti ar katrā mācību priekšmetā veicamajiem darbiem savlaicīgi (vismaz dienu iepriekš līdz plkst.16.00) ir jāievieto skolēna e-klases dienasgrāmatā mājas darbu sadaļā ar norādi līdz kuram laikam darbs ir veicams. Uzdevumu nosacījumiem jābūt skaidriem un nepārprotamiem!

5. Katrā mācību priekšmetā tiek paredzēti uzdevumi, kas būs jāiesniedz skolotājam, lai saņemtu atgriezenisko saiti - lai skolēns un skolotājs varētu pārliecināties, kā veicies ar tēmas apgūšanu (piemēram - tests uzdevumi.lv, jānofotografē darbs un jāaizsūta skolotājam u.tml.). Darbs iesniedzams līdz dienas beigām, ja skolotājs nav norādījis citādi.

   
© ALLROUNDER